top of page

Podmínky online zenování

Ahoj!

 

Moc nás těší, že s námi chceš vyzkoušet zenování online a že věnuješ pozornost našim obchodním podmínkám.

Jedná se o důležitý dokument, protože spolu s informacemi z objednávky a souvisejícími informacemi uvedenými na webových stránkách tvoří obsah smlouvy o poskytování digitální služby a smlouvy o poskytování digitálního obsahu, jak to umožňuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve svém § 1751 ve spojení s § 2398a a násl. Abychom si to trochu zjednodušili, společně pro smlouvu o poskytování digitální služby a pro smlouvu o poskytování digitálního obsahu budeme užívat termín „smlouvy“.

Smlouvy spolu uzavíráme v českém jazyce. V českém jazyce jsou také webové stránky a Zásady ochrany osobních údajů, které vysvětlují, jak s tvými osobními údaji nakládáme, a na obchodní podmínky plynule navazují. Neměly by proto uniknout tvé pozornosti.

1. Pro začátek

1.1. V obchodních podmínkách se budou opakovat níže uvedené pojmy. Pojďme si říct, co znamenají.

  • Poskytovatelem je Monika Vojkůvka, IČ 095 973 87, se sídlem Dlouhá 627, 763 21 Slavičín, Česká republika, e-mailová kontaktní adresa je info@onlinezen.cz, telefonní kontakt +420 603 577 848. Pokud se v textu podmínek objeví slovo „my“, myslíme tím poskytovatele. Na základě živnostenského oprávnění vydaného Městským úřadem Luhačovice pro tebe můžeme vést lekce jógy.

  • Uživatelem jsi ty, tedy každý, kdo se rozhodne s námi online zenovat prostřednictvím našich webových stránek. Našimi zákazníky jsou fyzické osoby, většinou spotřebitelé, nicméně může se stát, že našimi zákazníky budou také podnikatelé. Pokud budeme chtít rozlišit zákazníka-spotřebitele od zákazníka-podnikatele, v textu podmínek je výslovně uvedeme. Pokud používáme oslovení „ty“ nebo „vy“, myslíme tím všechny zákazníky bez rozdílu.

  • Digitální službou je zpřístupnění a vedení uživatelského účtu, který slouží jako rozhraní pro užívání digitálního obsahu na adrese https://www.onlinezen.cz/ (dále jen „webové stránky“. (dále také jako „uživatelský účet“)

  • Digitálním obsahem (dále také jako „obsah“) jsou videa lekcí jógy, ať už jednotlivá videa nebo seskupená do tematických kurzů.

  • Online zenováním je užívání digitálního obsahu prostřednictvím digitální služby.

  • Objednávkou se rozumí obsah, který si u nás plánuješ zakoupit prostřednictvím svého uživatelského účtu.

  • Zkratka VOP označuje tyto obchodní podmínky.
     

1.2. Na smlouvu o poskytování digitální služby se budou vždy vztahovat VOP platné a účinné v době vytvoření uživatelského účtu.
 

1.3. Na smlouvu o poskytování digitálního obsahu, kterou spolu uzavřeme, se budou vždy vztahovat VOP platné a účinné v době uzavření smlouvy, tj. při odeslání objednávky.
 

1.4. Někdy se může stát, že spolu budeme potřebovat podmínky užívání obsahu individualizovat. Pak má naše individuální ujednání přednost před zněním VOP. To platí i v případě rozporu VOP s naším individuálním ujednáním.
 

2. Jdeme zenovat
 

2.1. Prvním krokem je vytvoření uživatelského účtu. Pro registraci potřebujeme znát tvé jméno, příjmení, e-mail a heslo a souhlas s VOP. Tím dochází k uzavření bezúplatné smlouvy o poskytování digitální služby. Uživatelský účet budeš mít aktivní tak dlouho, jak si budeš přát. Můžeš jej zrušit tak, že nám dáš vědět na e-mail nebo telefonicky. Nemůžeš jej však zrušit, pokud jsme spolu zároveň uzavřeli smlouvu o poskytování digitálního obsahu, která trvá, a to po dobu poskytování digitálního obsahu. My můžeme uživatelský účet zrušit, když zaznamenáme inaktivitu delší jak 12 měsíců nebo když jednou závažně porušíš tyto VOP nebo dvakrát porušíš jakoukoliv podmínku z těchto VOP.
 

2.2. Z uživatelského účtu už je přímá cesta k online zenování. Vybereš si příslušný obsah, který chceš zpřístupnit (specifikace obsahu, cena a doba trvání smlouvy jsou vždy uvedeny v jejím popisu na webových stránkách), zadáš případně kód kuponu a údaje o platební kartě. Kliknutím na tlačítko „Koupit a zaplatit“ spolu uzavíráme smlouvu o poskytování digitálního obsahu.
 

2.3. Do momentu odeslání objednávky máš možnost údaje v objednávce opravovat a editovat. Před odesláním objednávky máš možnost se opět seznámit s VOP, které jsou zveřejněny na webových stránkách.
 

2.4. Věříme, že své přístupové údaje do uživatelského účtu zabezpečíš, aby k němu nemohla získat neoprávněný přístup jakákoliv třetí osoba.
 

2.5. Pro správné fungování webových stránek a online zenování nám pomáhá technologie cookies. Aby vše fungovalo, jak má, nemůžeš ve svém webovém prohlížeči zamezit ukládání nezbytných (technických) cookies.
 

3. Ceny a platba
 

3.1. Ceny za online zenování uvedené na webových stránkách jsou konečné, včetně případných daní. Přijímáme platby pouze v Kč.
 

3.2. V online zenování tě může podpořit i kdokoliv další, proto za tebe může uhradit cenu i třetí osoba (např. zaměstnavatel).
 

3.3. Cena se platí platební kartou nebo můžeš využít benefitní programy. Na webových stránkách vždy uvádíme aktuální seznam poskytovatelů benefitních programů, s nimiž spolupracujeme.
 

3.4. Při platbě kartou nám u vybraného obsahu, kde dochází k obnovování smlouvy o poskytování digitálního obsahu, zároveň uděluješ souhlas s inkasem platby s měsíční frekvencí. V popisu obsahu to vždy výslovně uvádíme. Inkaso platby probíhá po dobu trvání smlouvy o poskytování digitálního obsahu s měsíční frekvencí. Inkaso jednoduše zrušíš ve svém osobním bankovnictví. Tím nám dáš vědět, že o online zenování už nemáš zájem. Při zrušení inkasa mimo výročí zakoupeného období se cena za obsah nevrací, a to ani poměrně. Smlouva o poskytování digitálního obsahu zaniká ke konci období, na které byla cena uhrazena.
 

3.5. Zatímco platba kartou je možná vždy, platbu prostřednictvím benefitních programů lze využít pouze u některého obsahu. Možnost využití benefitních programů uvádíme v popisu obsahu.
 

3.6. Při platbě formou benefitních programů se administrace platby řídí podmínkami jednotlivých poskytovatelů benefitních služeb a samotná platba probíhá v internetovém rozhraní, které je ve správě poskytovatele služby. Nemůžeme proto garantovat funkčnost a dostupnost této služby. Proto i případné reklamace nebo problémy s platbou směřuj na poskytovatele dané služby.
 

3.7. Bezhotovostní platbu považujeme za uhrazenou v momentě jejího úplného připsání na náš bankovní účet. Platbu hrazenou z benefitních programů vždy považujeme za uhrazenou v momentě přijetí potvrzení o úhradě od poskytovatele benefitního programu.
 

3.8. Stává se, že platba neproběhne. Pak tě na to upozorníme e-mailem a je nutné cenu uhradit nejpozději do 5 pracovních dnů. V e-mailu ti můžeme nabídnout další možnosti platby (např. bankovní převod).
 

3.9. Může se stát, že budeš mít k dispozici slevový kupon. Při jeho použití se cena sníží o příslušnou částku nebo část. Neověřujeme, zda můžeš kupon použít, proto slevu získá ten, kdo kupon použije při objednávce jako první (pokud se jedná o jedinečný kupon) nebo do vyčerpání alokovaného množství (pokud se jedná o kupon určený pro vetší množství zákazníků). Slevový kupon je nutné uplatnit při objednávce a nelze jej uplatnit zpětně. Slevové kupony nelze sčítat. Slevový kupon nelze použít při platbě ceny za služby prostřednictvím benefitních programů.
 

4. Jak zenování probíhá?
 

4.1. Obsah ti zpřístupníme online v uživatelském účtu ihned po uhrazení celkové ceny, nejpozději do 2 pracovních dnů.
 

4.2. K online zenování (i vytvoření uživatelského účtu) potřebuješ aktivní e-mailovou schránku (pro verifikaci při registraci), desktop, smartphone nebo tablet s některým z běžně používaných webových prohlížečů (Google Chrome, Apple Safari, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Samsung Internet, Opera, UC Browser, Android, Internet Explorer) v aktuálně vydané verzi ke dni odeslání objednávky. Nemůžeme garantovat funkčnost obsahu při použití starších verzí prohlížečů. Dále potřebuješ stabilní internetové připojení. Náklady na tvé technické a programové vybavení a síťové připojení nutné k online zenování jdou za tebou.
 

4.3. V závislosti na obsahu, o který máš zájem, uzavíráme smlouvu o poskytování digitálního obsahu vždy na dobu určitou dle informací v popisu vybraného obsahu. Typicky se jedná o délku 7 dnů, 1 měsíce, 12 týdnů, 12 měsíců nebo 1 měsíce s automatickým prodlužováním.
 

4.4. Automatické prodlužování znamená, že se poskytování obsahu opakovaně prodlužuje do doby, než se rozhodneš zenování ukončit. To uděláš jednoduše tak, že zrušíš souhlas s inkasem platby na svém bankovním účtu. Tak víme, že nemáš zájem pokračovat a smlouva o poskytování digitálního obsahu mezi námi zaniká k poslednímu dni období, na které byla cena uhrazena.
 

4.5. Při online zenování ti zpřístupňujeme audiovizuální obsah, který je chráněn tvým uživatelským jménem a heslem. Bez ohledu na to, zda naplní, ať už jako celek, nebo jeho část či prvek, definici autorského díla dle § 2 odst. 1 zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona, jej můžeš použít pouze pro tvoji osobní potřebu v souvislosti s uzavřenou smlouvou o poskytování digitálního obsahu, a to po dobu trvání smlouvy. Obsah zároveň zachycuje lidi, jejichž podoba a projevy jsou chráněny osobnostními právy. Obsah tak nemůžeš ukládat, rozmnožovat ani šířit. A to ani jeho část, ledaže to umožňuje autorský zákon. Děkujeme za dodržení a respektování tohoto pravidla.
 

5. Kdy online zenování končí
 

5.1. Online zenování skončí se zánikem smlouvy o poskytování digitálního obsahu. Nejčastěji to bude uplynutím sjednané doby.
 

5.2. Pokud si objednávku rozmyslíš po jejím odeslání, můžeš ji stornovat (odstoupit od smlouvy o poskytování digitálního obsahu) nejpozději do 14 dnů od odeslání objednávky. Nicméně, prosíme, ber na vědomí, že vzhledem k čl.
4.1 VOP ve spojení s § 1837 písm. l) občanského zákoníku, není možné odstoupit od smlouvy o poskytování digitálního obsahu, pokud nám dáš výslovný souhlas k tomu, abychom začali obsah poskytovat před uplynutím této lhůty nebo pokud jsme obsah stihli s tvým výslovným souhlasem poskytnout před uplynutím této lhůty. Výslovný souhlas nám udělíš nejčastěji odesláním objednávky nebo zaškrtnutím tlačítka v objednávkovém procesu.


5.3. Ačkoliv je to málo pravděpodobné, může se stát, že ceny na webových stránkách budou (nejčastěji lidskou nebo technickou chybou nebo nedopatřením) neúměrně nízké nebo neúměrně vysoké oproti našim běžným cenám. V případě, dojde k uzavření smlouvy o poskytování digitálního obsahu dříve, než dokážeme chybu odstranit nebo napravit, máte vy i my právo od smlouvy odstoupit.


5.4. Pokud by se stalo, že neuhradíš cenu za online zenování ani v dodatečné lhůtě podle čl. 3.8 VOP, můžeme od smlouvy o poskytování digitálního obsahu odstoupit.


5.5. Pokud ti nezpřístupníme digitální obsah ve lhůtě dle čl. 4.1, také můžeš od poskytování digitálního obsahu odstoupit.

5.6.  Odstoupení od smlouvy se zasílá e-mailem.

5.7. Čas od času musíme provádět technickou údržbu software a hardware, abyste mohli bez problémů nadále zenovat. Na plánované odstávky tě zavčas upozorníme. Proto bohužel nemůžeme garantovat nepřetržitou dostupnost webových stránek a uživatelského účtu.

5.8. Budeme se tě vždy snažit včas upozornit, pokud by hrozilo, že nebudeme schopni poskytnout obsah v objednaném termínu nebo kvalitě. Vždy ti nabídneme náhradní řešení. Nenabídneme-li náhradní řešení ani do 1 měsíce ode dne, kdy měl být obsah poskytnut, můžeš online zenování vypovědět.

5.9. Výpověď nám prosím zašli e-mailem nebo poštou. Uveď v ní tvé jméno a příjmení, adresu, příp. telefonní číslo a e-mailovou adresu. Nezapomeň popsat obsah, kterého se výpověď týká, a připiš prosíme i důvody, které tě k výpovědi vedou a datum, ke kterému výpověď posíláš. Bez důvodu vypovědět poskytování digitálního obsahu nelze.

5.10. Výpovědní doba je 14 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy od tebe výpověď obdržíme.


5.11. Při oprávněné výpovědi vypočteme částku, kterou ti vyplatíme formou nepřenosného kuponu na online zenování s platností 1 rok od jeho vystavení. Částku vypočteme poměrně vzhledem k již využitému obsahu.


5.12. Stane-li se, že jednou závažně porušíš tyto VOP nebo dvakrát porušíš jakoukoliv podmínku z těchto VOP, můžeme smlouvu o poskytování digitálního obsahu vypovědět. Čl. 5.8 až 5.10 se užijí přiměřeně.


5.13. Výpověď je pro nás vždy mezním řešením, proto se budeme vždy snažit veškeré nesrovnalosti vyřešit primárně dohodou.


5.14. Chápeme, že si můžeš online zenování rozmyslet. Pokud však obsah neužíváš z důvodu, který není na naší straně, není možné online zenování ukončit. Můžeme se však spolu dohodnout na převedení užívání digitálního obsahu na třetí osobu.


5.15. Může se také stát, že budeme nuceni VOP změnit – kupříkladu z důvodu změny právní regulace dopadající na online zenování nebo naše podnikání nebo z důvodu neúměrného navýšení cen přímo ovlivňujících poskytování obsahu nebo naše podnikání. Změnu VOP ti oznámíme e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou při registraci. V případě, že si nebudeš přát být navrhovanou změnou vázán/a, nemusíš ji akceptovat a můžeš smlouvu o poskytování digitálního obsahu vypovědět, pokud změna přímo dopadá na poskytování digitálního obsahu. Pokud změna přímo dopadá na poskytování digitální služby, můžeš vypovědět smlouvu o poskytování digitální služby. Ustanovení čl. 5.9 až 5.10 se užijí přiměřeně. Částka za nevyčerpané online zenování se nevrací. Pokud poskytování obsahu nevypovíš, má se za to, že se změnou VOP souhlasíš.

6. Reklamace
 

6.1. Když budeš mít pocit, že online zenování neprobíhá podle smlouvy (řádně nebo včas) nebo budeš mít jakékoliv jiné pochybnosti o poskytování obsahu, dej nám, prosíme, vždy hned vědět. Nejlépe neformálně na e-mail info@onlinezen.cz nebo telefonicky na čísle +420 603 577 848. Tvé požadavky ke kvalitě obsahu se vždy budeme snažit vyřešit k tvé spokojenosti.
 

6.2. Nepodaří-li se to, můžeš uplatnit svá práva z vadného plnění dle občanského zákoníku. V takovém případě vyhotovíme reklamační protokol, který ti zašleme e-mailem, a o reklamaci rozhodneme do 30 dnů ode dne, kdy k nám dorazilo vyrozumění dle předchozího odstavce. O vyřízení reklamace tě vyrozumíme taktéž e-mailem a telefonicky. Pro tyto účely od tebe budeme potřebovat znát tvé jméno a příjmení, adresu, příp. telefonní číslo a e-mailovou adresu. Nezapomeň popsat obsah, který reklamuješ, a v čem spatřuješ jeho vady. Také se bude hodit číslo tvého bankovního účtu pro případ uznání reklamace.
 

6.3. Při posuzování oprávněnosti reklamace budeme postupovat vždy v souladu s občanským zákoníkem a jeho ustanoveními o právech z vadného plnění. Pokud si nezvolíš způsob, jakým chceš reklamaci řešit, poskytneme ti přiměřenou slevu ze zaplacené ceny. Peněžní částku odpovídající slevě ti zašleme na bankovní účet.
 

6.4. Nepodaří-li se nám vyřešit reklamaci k tvé spokojenosti, můžeš se obrátit na Českou obchodní inspekci, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, www.coi.cz.
 

7. Závěrem

7.1. Pokud by mezi námi náhodou došlo ke vzniku spotřebitelského sporu ze smluv, který se nám nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžeš podat návrh na mimosoudní vyřešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, e-mail: adr@coi.cz, www.adr.coi.cz.
 

7.2. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se smlouvami nebo VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup do uživatelského účtu realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s těmito VOP nebo smlouvami jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.
 

7.3. Souhlasíš, že smlouvu můžeme postoupit na našeho případného právního nástupce.
 

7.4. Tyto VOP nabývají účinnosti 7. 5. 2023.

bottom of page